Het klopt Het verhaal van 2017

Inleiding

Het klopt! Weet u nog? Verleden jaar begon in ons jaarbericht met de woorden: ‘We zijn begonnen’, begonnen met een nieuwe beleidsperiode. Met een beleidsplan dat voor óns en voor u werkt als een kompas voor de toekomst. Een plan waarin te lezen is dat Bibliotheek aan den IJssel staat voor:

 • Een leven lang lezen
 • Een leven lang leren
 • En digitaal meedoen

Met als rode draad het feit dat wij dit alles doen om Capellenaren en Krimpenaren te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Het stond ook voor het feit dat onze fysieke vestigingen in Capelle en Krimpen aan den IJssel zich moeten gaan richten naar de koers die in het plan beschreven staat. En het is een droom die werkelijkheid geworden is: nu, eind 2017, is dat gewoon gerealiseerd! Nou ja gewoon… U zult begrijpen dat dit soort exercities op alle fronten wat kosten. Een tweede jaar creatief aan de slag met een pand, architecten, bouwheren, verhuisbewegingen enzovoort. In dit jaarbericht leest u erover.

Gelukkig werkt het zo: kijk je terug op tijden die je niet in de koude kleren gaan zitten – dan vervagen die tijden. Wat blijft, is het resultaat. Daarom draagt ons jaarbericht de titel Het klopt. Zowel in Krimpen- als in Capelle aan den IJssel zijn onze centrumvestigingen volledig vernieuwd; passend bij de koers van de bibliotheek en passend bij het werkgebied dat we bedienen. Dat klópt!

Dat u het jaarbericht maar met aandacht én plezier mag lezen! En dat de energie tot in de puntjes van uw tenen voelbaar mag zijn.

Beleef ons jaar mee!

Het klopt: verbouwen in Capelle aan den IJssel

De nieuwe koers van de bibliotheek heeft gevolgen voor het gebruik en dus de inrichting van de publieke ruimte. De bibliotheek is niet langer een plek waar een grote collectie en de uitleen daarvan centraal staan, maar een plek die persoonlijke ontwikkeling faciliteert, waar mensen werken die ondersteunen bij het aanleren en verbeteren van basisvaardigheden taal, lezen en digitaal meedoen. Een kleinere, maar effectieve ruimte past bij deze moderne bibliotheekvoorziening. In Krimpen realiseerden we dit, samen met de gemeente, in 2016. Capelle was in 2017 het schouwtoneel van verbouwingen.

Eind 2016 heeft de gemeente Capelle aan den IJssel het pand van de bibliotheek gekocht. Beiden konden hierdoor aan de slag met een ambitie. De gemeente heeft immers het plan om het Stadsplein om te vormen tot een aansprekend verblijfsgebied met ontmoetingsfunctie, waarbij haar een nieuwe pleininrichting voor ogen staat. Om de ontmoetingsfunctie te versterken, hecht de gemeente bovendien aan een moderne bibliotheekvoorziening aan het plein. De gemeente verbouwt het pand tot een gebouw met 4 compartimenten en verhuurt deze inmiddels aan drie verschillende partijen:

 • De bibliotheek
 • De Rabobank
 • Anytime fitness

In het vierde compartiment gaat zich horeca vestigen. Naar verwachting zal deze partij in het tweede kwartaal van 2018 haar deuren openen.

Vanaf 8 januari 2018 kon de bibliotheek aan het Stadsplein weer worden bezocht. De verbouwing is trouwens mede mogelijkheid gemaakt door de Van Cappellen Stichting die een bedrag van €10.000,00 schonk om rustige werkplekken te realiseren. Gesprekken met de gemeente leidden tot een veranderplan in het opleveringsniveau, waardoor de voor de verbouwing gereserveerde middelen vooral ten goede zijn gekomen aan de bibliotheekruimte en niet aan gebouwgebonden zaken.

Van 2300 m2 naar 1490 m2

1490 m2 – dat huren wij van de gemeente. Ook wij verhuren een deel van onze ruimte en wel aan de twee partijen die al eerder een voordeur met ons deelden: de stichting TaalCoaching Capelle aan den IJssel en de Kunstuitleen. Met elkaar willen we van Stadplein 39 een plek vol beleving maken.

Ruim 1300 m2 is beschikbaar voor de bibliotheek en deze oppervlakte is bestemd voor collectie, activiteiten en leslokalen. Onze werkruimtes zijn verhuisd naar een backofficekantoor. Alleen de mediaverwerking en uitleenadministratie zijn nog aan het Stadsplein te vinden.

Het klopt: Jong geleerd – Werken aan de doorgaande lijn

Onze bibliotheek geeft prioriteit aan intensieve dienstverlening gericht op 0- tot 17-jarigen jaar. Want jong geleerd, is oud gedaan. Met BoekStart, BoekStart in de kinderopvang en de formule de Bibliotheek op school (primair en voortgezet onderwijs) werken we toe naar een doorgaande lijn leesbevordering en mediawijsheid. Als gelijkwaardige partners en vanuit gezamenlijke strategische doelen werken we samen met scholen en instellingen voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dat doen we om de prestaties van kinderen en jongeren op de thema’s lezen (leesplezier) en mediawijsheid (informatie- vaardigheden) meetbaar te verbeteren. In dit kader was het voor ons dus ook een logische stap om de VoorleesExpress aan den IJssel over te nemen. Met al deze initiatieven willen we zoveel mogelijk kinderen in de leeftijdsgroep 0-17 jaar bereiken, want maar liefst 63% van onze leden zíjn jeugdleden! Wij zitten daarmee boven het landelijk gemiddelde. Onze aanpak wérkt.

Het klopt: Basisvaardigheden en volwassenen

Kwetsbare volwassenen zijn een doelgroep die niet eenvoudig te bereiken is, want vaak speelt er zogenaamde multi-problematiek. Bijvoorbeeld een combinatie van laaggeletterdheid, werkloosheid en schulden. Hulp zoeken is voor deze mensen, door angst en schaamte die vaak een rol spelen, niet makkelijk. Als bibliotheek willen wij helpen deze situatie te verbeteren, als onderdeel van een keten van maatschappelijke organisaties en vanuit onze gemeentelijke opdracht. Het verbeteren van de basisvaardigheden taal, lezen en digitaal meedoen. Dát is waar wij ons hard voor maken.

We onderscheiden drie vormen van aanpak en maken ons in het bijzonder hard voor de eerste twee punten:

 • Preventieve aanpak. Zo proberen we achterstanden op latere leeftijd te voorkomen.
 • Curatieve aanpak (schadeherstel): waarbij we volwassenen ondersteunen die een achterstand hebben opgelopen of anderszins basisvaardigheden willen verbeteren, bijvoorbeeld doordat zij nog maar kort in Nederland wonen.
 • Onderhoud en verdieping: immers om basisvaardigheden bij te houden moeten deze minimaal worden onderhouden.

Het klopt: Nog meer moois uit 2017

Onze bibliotheek is zoveel meer dan haar uitleenfunctie. Dat zult u als lezer van ons jaarverslag inmiddels ook hebben begrepen. Toch is die uitleenfunctie voor ons nog geen verloren zaak. Wel een aandachtspunt, een ontwikkelgebied! De ontwikkeling van nieuwe formules zijn nooit alleen succesverhalen, dat merken wij ook. Zo hebben we in 2017 veel tijd besteed aan de ontwikkeling van een nieuwe formule, de Bibliotheek van thuis. Er is een app, maar de gebruikers blijven achter. Ondanks inspanningen. Wel zien we het gebruik van de digitale bibliotheek, tegenwoordig de ‘online bibliotheek’, gestaag groeien. Steeds meer leden hebben een e-bookaccount. Ook die digitale bibliotheek is overigens meer dan alleen een collectie e-books!

Aandacht voor (en zorg om) de collectie in het kader van de traditionele uitleenfunctie hebben wij ook. De betalende lezers van de bibliotheek zijn kritisch, ook al vertellen wij hen met passie over de meerwaarde van het lidmaatschap. Immers hierdoor heb je niet alleen toegang tot boeken, maar je hebt toegang tot de landelijke collectie, tot e-books, tot activiteiten, (online) cursussen en je neemt deel aan een organisatie die zich als onderdeel van een netwerk maatschappelijk en educatieve instellingen, bezighoudt met de ontwikkeling van Capelle en Krimpen aan den IJssel.

Het klopt: Feiten en cijfers

Het verhaal in cijfers

Kengetallen maken het verhaal van 2017 compleet. De cijfers verzamelden wij door het jaar heen op verschillende manieren. Ondersteuningsorganisatie ProBiblio levert de gegevens over leden en uitleningen. En bezoekerstellers tellen de bezoekers die tijdens openingsuren onze hoofdvestigingen via de hoofdingang bezoeken.

Goed om te weten bij het beoordelen van de cijfers:

 • In Capelle Centrum is de bibliotheek twee keer drie weken dicht geweest i.v.m. de verhuizing en het terug verhuizen.
 • In de Duikerlaan, onze tijdelijke vestiging, was geen bezoekersteller.
 • Bezoekers van de leeszaal in Krimpen worden niet geteld, omdat de teller bij de grote ingang van de bibliotheek hangt en de leeszaal in de ontmoetingsruimte is.
 • Bezoekersaantallen aan onze kinderbibliotheken zijn schattingen.
 • Bezoekersaantallen dBos en de Bibliotheek op maat worden niet geteld.