Jaarverslag 2016 "We zijn begonnen"

We zijn begonnen: Inleiding

We zijn begonnen. Een jaarverslag met deze titel behoeft een kleine toelichting. Het staat voor het feit dat we in 2016 zijn gestart met ons nieuwe beleidsplan. Een beleidsplan dat voor óns werkt als een kompas voor de toekomst en onze leden inzicht geeft in wat Bibliotheek aan den IJssel voor hen doet en nog gáát doen. Een plan waarin te lezen is dat Bibliotheek aan den IJssel staat voor:

 • Een leven lang lezen
 • Een leven lang leren
 • En digitaal meedoen

Een rode draad is beslist het feit dat wij dit alles doen om Capellenaren en Krimpenaren te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Vanuit onze gemeentelijke opdracht geven we daarbij absolute prioriteit aan het helpen van de jeugd en kwetsbare volwassenen bij het aanleren van de noodzakelijke basisvaardigheden op het gebied van taal, lezen en digitaal meedoen.

We zijn begonnen staat ook voor het feit dat onze fysieke vestigingen in Capelle en Krimpen aan den IJssel zich moeten gaan richten naar de koers die in het plan beschreven staat. In Krimpen aan den IJssel is dit proces in 2016 voltooid. Lees hierover meer door op Bibliotheek in De Tuyter te klikken.

In Capelle is in 2016 de beslissing genomen om het pand aan de gemeente te verkopen. Bibliotheek aan den IJssel blijft gevestigd op hetzelfde adres, maar als huurder van minder vierkante meter. Een grote verbouwing zal in 2017 leiden tot een comeback passend bij de nieuwe koers.

We zijn begonnen dus! Met visie en met focus. Dit is terug te zien in ons verhaal over het jaar 2016. Het is goed te weten dat onze beide gemeentes onze visie en focus ondersteunen. De gemeente Capelle aan den IJssel stelde in dit kader passende een eigen visie vast.

We zijn begonnen: jong geleerd

Leesvaardigheid is ook in de wereld van morgen nodig, zelfs in toenemende mate, want in onze complexe samenleving is en blijft geletterd zijn een voorwaarde om te kunnen deelnemen. Wij kiezen niet voor niets voor een leven lang lezen. Om de kansen op resultaten te vergroten zoeken we de samenwerking met andere partijen.

Kinderopvang

Samen met instellingen voor kinderopvang werken we aan voorleesplezier via BoekStart in de Kinderopvang. Voorlezen is niet alleen leuk maar ook leerzaam. Het vergroot de woordenschat en leert kinderen zich in te leven in andere werelden, zich te concentreren. Belangrijke voorwaarden om te leren lezen. Inmiddels hebben we met IJsselkids in Capelle aan den IJssel 3 locaties voorzien van voorleescollecties én zijn pedagogisch medewerkers geschoold tot voorleescoördinatoren.

Halverwege 2016 is een projectmedewerker aangesteld die BoekStart in de kinderopvang verder zal uitrollen. Gesprekken met Via Futura (Krimpen aan den IJssel) zijn in volle gang en een subsidieaanvraag via de landelijke organisatie Kunst van Lezen is in behandeling.

VoorleesExpress aan den IJssel

In 2016 is intensief samengewerkt met de VoorleesExpress aan den IJssel, waarmee wij de scholing van voorleesvrijwilligers verzorgden. De geschoolde vrijwilligers ontvingen een bibliotheeklidmaatschap om voorleesboeken te kunnen lenen voor de vele gezinnen waarin zij voorlezen.

Ook werd een ouderavond ‘Meer (voor)lezen, beter in taal’ verzorgd. Deze avond vond plaats in Confetti, een van de dagverblijven van IJsselkids. Er waren 15 aanwezigen inclusief 3 pedagogisch medewerkers.

NL doet werd eveneens samen met de VoorleesExpress aan den IJssel uitgevoerd. Er is voorgelezen op scholen die rijk zijn aan kinderen uit nieuwkomersgezinnen. In Krimpen waren we, samen met Wethouder Boudesteijn, te gast in de basisschool de Mozaïek en in Capelle op Klim-Op de Bongerd. Leerkrachten, ouders en in totaal 30 kinderen maakten kennis met tweetalige prentenboeken uit de collectie van de bibliotheek.

Vanaf 1 januari 2017 is de VoorleesExpress aan den IJssel een vast onderdeel van de dienstverlening van de bibliotheek.

Primair onderwijs

Eind 2016 zijn er door directies van maar liefst 21 locaties primair onderwijs overeenkomsten dBoS getekend:

 • 14 in Capelle aan den IJssel
 • 7 in Krimpen aan den IJssel

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft voor de uitrol in Krimpen de subsidie verhoogd waardoor er een nieuwe onderwijsspecialist kon worden aangesteld.

We zijn begonnen: Basisvaardigheden en volwassenen

Basisvaardigheden en volwassenen

Zoals eerder gezegd is de rode draad te allen tijde dat wij alles doen om Capellenaren en Krimpenaren te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Vanuit onze gemeentelijke opdracht geven wij daarbij prioriteit aan het helpen van de jeugd en kwetsbare volwassenen bij het aanleren van de noodzakelijke basisvaardigheden om je te kunnen ontwikkelen: taal, lezen en digitaal meedoen.

Taalnetwerken

Het Capelse Taalnetwerk ‘De kracht van taal’ besloot in 2015 tot het starten van een TaalPunt in de bibliotheek. Met financiële ondersteuning van de gemeente Capelle aan den IJssel en Stichting Lezen & Schrijven werd dit gerealiseerd. Op 28 januari 2016 openden Wethouder Eric Faassen, taalambassadeur Koos Vervoort en Gerda Havertong het TaalPunt. Stadsdichter Miranda de Haan schreef een gedicht met als titel Een goed punt.

TaalPunt

Het TaalPunt is open op dinsdag- en donderdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur. In 2016 zijn 73 taalleerders ingeschreven en doorverwezen naar passend taalaanbod. Tien geschoolde vrijwilligers bemannen het TaalPunt. De bibliotheek en Stichting Lezen & Schrijven bieden ondersteuning.
De taalvrijwilligers volgden de basistraining Taal voor het leven en de module Herkennen en verwijzen. Sinds kort huurt de stichting Taalcoaching Capelle aan den IJssel een ruimte in de bibliotheek aan het Stadsplein en wordt er nauw samengewerkt tussen deze stichting en het TaalPunt.
Met dank aan de Van Cappellen Stichting organiseerden wij ‘De kracht van taal’, een tweejarig vakantieprogramma voor nieuwkomerskinderen. Het programma start officieel in voorjaarsvakantie van 2017.
Tijdens de Week van de Alfabetisering vond de traditionele Elfjeswedstrijd plaats.
Aantal inzendingen: 75

Taalnetwerk Krimpen

In Krimpen bestaat het Taalnetwerk uit Contour de Twern, de bibliotheek, de Krimpenwijzer, de gemeente, de VoorleesExpress, CrimpenInn en Vluchtelingenwerk. Ook hier ondersteunt Stichting Lezen & Schrijven.
Het helpen van inwoners van Krimpen met een taalvraag is een belangrijke taak. De regie is in handen van Contour de Twern. Regelmatig spreken de partijen elkaar over de aanpak en gezamenlijke activiteiten. Tijdens de Week van de Alfabetisering vond in 2016 een taal-high tea plaats op 5 september. Dit keer was de locatie de Kortlandschool. Er waren zo’n 60 deelnemers.

Ouderkamers

Op een aantal scholen waar veel kinderen zitten van ouders met een andere moedertaal dan het Nederlands, wordt door onderwijsspecialisten en leesconsulenten ook met ouders gewerkt aan het verbeteren van taal. Op de Catamaran locatie Hermitage vonden drie bijeenkomsten plaats over voorlezen. Hoe lees je voor? Wat kan je doen als de taal lastig is? Er werd in de ouderkamer geoefend en daarna ging het boek mee naar huis om de kinderen voor te lezen. Na drie bijeenkomsten wilden ouders meer.
Geschoolde vrijwilligers van de VoorleesExpress aan den IJssel verzorgen nu via Taalnetwerk aan den IJssel Taal voor Thuis, voor deze en andere ouders uit de wijk. Er is een vaste groep van 5 ouders die aanwezig zijn. Zo ook op de Klim-Op Bongerd. Daar zijn steeds 7 ouders aanwezig.

We zijn begonnen: Nieuw en nog meer moois uit 2016

Nieuws en nog meer moois uit 2016

Een nieuwe koers vraagt om andere mogelijkheden voor klanten en andere diensten en producten. Het is dus logisch dat er nogal wat nieuwe producten zijn ontwikkeld, deels bekostigd uit eigen middelen en deels bekostigd door derden. Onze dank gaat uit naar:

 • De Van Cappellen Stichting die ons wederom steunde bij de doorontwikkeling van dBos in Krimpen en Capelle aan den IJssel.
 • De Kunst van Lezen, een onderdeel van het landelijke project Tel mee met Taal. De Kunst van Lezen zorgde voor 2 stimuleringssubsidies.
  • De ene bedoeld om te onderzoeken of dBos echt de gewenste resultaten oplevert
  • De andere gericht op de pilot dBos in het Voortgezet onderwijs
 • De beide gemeenten die ons extra middelen gaven om een nieuw product voor senioren te ontwikkelen, om een nieuwe formule te ontwikkelen en om de Bibliotheek van Capelle te vernieuwen.
 • De KB die ons subsidie gaf om na te gaan of het aangepaste aanbod van de dienst Passend Lezen (luisterboeken voor blinden, slechtzienden en mensen met een ernstige leesprobleem) voor bibliotheken werkt.
  • Wij hebben overigens een negatief advies gegeven omdat de aanpassingen niet klantvriendelijk zijn. De doelgroep is beter af met het totaalaanbod van dienst. Helaas kunnen ze dat aanbod niet via het lidmaatschap van Bibliotheek aan den IJssel bereiken. Dat was het enige voordeel van de aangepaste dienstverlening: mensen konden lid blijven van Bibliotheek aan den IJssel.

We zijn begonnen: Feiten en cijfers

Het verhaal in cijfers

Kengetallen maken het verhaal van 2016 compleet. De cijfers verzamelden wij door het jaar heen op verschillende manieren. Ondersteuningsorganisatie ProBiblio levert de gegevens over leden en uitleningen. En bezoekerstellers tellen de bezoekers die tijdens openingsuren onze hoofdvestigingen bezoeken.
Goed om te weten bij het beoordelen van de cijfers:

 • De vestiging in Krimpen is dicht geweest van 11 juni tot 1 september.
 • Bezoekers van de leeszaal in Krimpen zijn vanaf 1 september niet meer geteld omdat de teller bij de grote ingang hangt en de leeszaal in de ontmoetingsruimte is.
 • Bezoekersaantallen aan onze kinderbibliotheken zijn schattingen.